Stream Murred Twitch

Hiện không có luồng nào đang hoạt động nhưng bạn có thể chạy kênh của mình trên twitch. Luồng của bạn sẽ có sẵn trên tất cả các trang của trang web. Viết bằng tg: murred
Tomato x100: p201elitavanek
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: oxbdneyt

Discord Murred Discord

Trực tuyến: 29
Tạo: 22.09.2022

Tomato x100

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: StopCry
 • CryWolf: Bảo vệ
 • ĐẦU 1: Knyt

Pickle x1000

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ACES
 • CryWolf: Không được bảo vệ
 • ĐẦU 1: VIniPuXa

Lịch sự kiện

Hội ACES

Hội Thông Tin ACES


Máy chủ

Hội chiếm: 1-nơi Đầu Phường.
Hội Điểm: 4567 điểm(một)=(Thành công bao vây (4240) + Nhiệm vụ(0) + Chung sóng (4) + Vừa thiết lập lại (323))
Hội sở hữu lâu đài: 424 lần (một)
Nhà trong liên minh
Liên minh: HardCore ASGARD Peppers

# Nhân vật Tình trạng Sóng Thiết lập lại Cấp Lớp
1 Exik Guild Master 2 215 400 BM
2 RedMachine Assistant Guild Master 8 700 400 LE
3 Architect Battle Master 8 600 400 LE
4 qwertoz Battle Master 3 211 400 BM
5 Divergent Battle Master 8 532 400 LE
6 ColdRage Guild Member 4 102 339 BM
7 Prosecutor Guild Member 4 119 400 LE
8 Shprotty Guild Member 1 162 400 HE
9 AttikuS Guild Member 8 700 400 BM
10 HeB0np0C Guild Member 1 215 400 HE
11 SELF Guild Member 8 256 311 BM
12 Belitskii Guild Member 7 215 400 LE
13 Simfonija Guild Member 2 151 400 HE
14 elfs Guild Member 0 215 400 HE
15 FunWithGun Guild Member 7 158 400 BM
16 ak47 Guild Member 8 618 400 BM